ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๗๔ /๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ค่ายสมเด็จพระนเรศ

คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

ที่   ๗๔  / ๒๕๖๐

เรื่อง  อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

_______________

                   ตามที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๙ ดำเนินการจัดประชุมการจัดการ

ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๑๔๗ มณฑลทหารบกที่ ๓๙ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง

จังหวัดพิษณุโลก

                    อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  ๑๘๗๔ / ๒๕๕๘       เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ  สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  ของข้าราชการครู  ลูกจ้าง  และนักเรียนได้  จึงอนุญาตให้ ว่าที่ร้อยตรีเสรณีย์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ไปราชการ เพื่อเข้าร่วมประชุมฯ ตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2560,09:23   อ่าน 139 ครั้ง